Home

Foar my is skilderjen in ├║tdaging om it sfearfol

en gedetailleerd op it doek oer te bringen.

Minsken fine myn “Stillevens” libbensecht en natuergetrou

mei waarme kleuren en each foar detail.

In oare groep sprekke de skilderijen

oer de natuer it measte oan.

 

Voor mij is schilderen een uitdaging om iets sfeervol

en gedetailleerd op het doek over te brengen.

Mensen vinden mijn “Stillevens” levensecht en natuurgetrouw

met warme kleuren en oog voor detail.

Een andere groep spreken de schilderijen

over de natuur het meeste aan.

Reacties zijn gesloten.