Biografie

Berne  yn Akkrum en opgroeid mei de natuer en it wetter. As ûnderwizer yn Frjentsjer begûn en fan 1974 – 2008 oan de Lyts Luchtenveldskoalle op de Jouwer foar de klasse stien.
Om 1990 hinne bin ik by de Teken- en skilderklub “ ’t Atelier” op de Gordyk begûn mei akwarelferve. Les ha ik hjir hân fan Wil Vonk, Dini Boogaard,  Marleen van Engelen en de lêste jierren is Bettie  van der Kamp ús begeliedster.
Yn 2008 krige ik mear frije tiid en ha my doe talein op oaljeferve. De lêste jierren  krij ik les fan keunstskilder Martin Sybesma út Kubaard. Syn wize fan wurkjen sprekt my tige oan. Omdat ik wolris it skilderjen mei in oare blik besjen woe, bin ik yn septimber 2016 op les kaam by Edgar de Cruijer yn Stiens. Ek hy set in skilderij op yn meardere lagen.

Favorite ûnderwerpen binne “stillevens” en de natuer. Ek skilderje ik wol foto’s nei foar minsken dy ‘t der in skilderij fan ha wolle. It skilderjen bringt mij in protte rêst om noflik mei in muzykje derby in middei oan de gong te gean.
By belangstelling of oare fragen kin men altyd frijbliuwend kontakt opnimme.

Johan Schuurman.

 

In Akkrum ben ik geboren en opgegroeid met de natuur en het water. Als onderwijzer in Franeker begonnen in 1968 en van 1974 – 2008 voor de klas gestaan aan de Lyts Luchtenveldskoalle in Joure.                                                                                                        

In 1990 ben ik bij de teken- en schilderclub “ ’t Atelier” in Gorredijk begonnen met aquarelleren. Ik heb hier les gehad van Wil Vonk, Dini Boogaard, Marleen van Engelen en de laatste jaren van Bettie van der Kamp.
In 2008 kreeg ik meer vrije tijd en heb mij toegelegd op het schilderen met olieverf. De laatste jaren krijg ik les van kunstschilder Martin Sijbesma uit Kubaard. Zijn wijze van werken spreekt mij erg aan. Omdat ik het schilderen wel eens van een andere kant wou bekijken, ben ik in september 2016 bij Edgar de Cruijer in Stiens op les gegaan. Hij schildert ook in meerdere lagen. 
Favoriete onderwerpen zijn “stillevens” en de natuur. Ook schilder ik wel foto’s na voor mensen die er een schilderij van willen hebben.
Bij belangstelling of andere vragen kan men altijd vrijblijvend contact opnemen.

Johan Schuurman.

 

Reacties zijn gesloten.