Exposities

2003     Eksposysje yn it gemeentehûs fan Skarsterlân mei akwarel-skilderijen.

2009     Eksposysje “Tún- en Atelierdagen” oan hûs op de Westermarwei 51.

2012     Eksposysje yn de bibliotheek op De Jouwer mei oaljeferve skilderijen.

2013     Eksposysje yn it gemeentehûs fan Skarsterlân mei oaljeferve skilderijen.

2014     Eksposysje by Tjeerdsma sfeerhaarden yn Boarnburgum.

2016     Eksposysje by Fysio “De Merk” op de Jouwer.

2018     Eksposysje  Sûnensintrum “It Noard” yn Snits.

2018     Eksposyzje Keunst en Keur op De Jouwer.

2019     Eksposyzje Skilhiem yn Stiens.

 

 

2003     Expositie in het gemeentehuis van Skarsterlân met aquarel-schilderijen

2009     Expositie “Tuin – en Atelierdagen” aan huis op de Westermarwei 51.

2012     Expositie in de bibliotheek in Joure met olieverfschilderijen.

2013     Expositie in het gemeentehuis van Skarsterlân met olieverf schilderijen.

2014     Expositie bij Tjeerdsma Sfeerhaarden in Boornbergum.

2016    Expositie bij Fysio ‘De Merk” in Joure.

2018    Expositie bij Gezondheidscenrum “It Noard” in Sneek

2018    Expositie Keunst en Keur op de Jouwer.

2019    Expositie Skilhiem in Stiens.

Reacties zijn gesloten.