Schilderijen

Hjir stean alle skilderijen, fan sommige sjogge jo in detail.

Mei de “slideshow” of troch te klikken kinne jo se goed besjen.

Dogge jo it mei de hân, dan ien klik op in skilderij, dan komt dizze grut nei foaren.

Ien klik yn it skilderij en it is wer lytser.

 

Hier staan alle schilderijen, van sommige ziet u in detail.

met de “slideshow” of door te klikken kunt u alles goed bekijken

Kies je handmatig, dan één klik op een schilderij, dan komt deze groter naar voren.

Eén klik in het schilderij en het is weer klein.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.